Regulamin Promocji "Zacznij nowy rok z Gigalan!"

1. Postanowienia ogólne.

1.Organizatorem Promocji jest firma Giga-lan Dariusz Gwadera” z siedziba w Adamów 2, 26-333 Paradyż, wpisaną do CEIDG w dniu 18.08.2014. NIP 768-178-09-29, REGON 101820340 zwanego dalej "Dostawcą Usług" 2. Promocja skierowania jest do wszystkich Abonentów Dostawcy Usług.3. Promocja trwa od 02.01.2020 do odwołania4. Dostawca Usług zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji w dowolnym terminie, bez podania przyczyny .5. Szczegółowe warunki Promocji określa Regulamin Promocji.6. Jeśli danego zagadnienia nie porusza Regulamin Promocji , właściwym jest Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Gigalan.7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.8. Niniejsza oferta promocyjna może łączyć się z innymi Promocjami.

§ 2. Warunki promocji

1. Promocja polega na podpisaniu przez Abonenta Umowy z Dostawcą Usług na okres 24 miesięcy na dostęp do Internetu (jakikolwiek Pakiet) na okres 24 miesięcy.2. Z niniejszej Promocji może skorzystać Konsument, który spełnia poniższe warunki:a) Abonent zawrze nową Umowę o świadczenie Usługi światłowodowego dostępu do Internetu;b) istnieją techniczne możliwości uruchomienia usługi w lokalizacji podanej przez Abonenta;c) Abonent wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa drogą elektroniczną od Dostawcy Usług na adres e-mail wskazany w Umowie oraz za pośrednictwem EBOK;d) Abonent wyrazi zgodę na dostarczanie każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług w sieci Dostawcy Usług a także informacji o każdej proponowanej zmianie w Cennikach oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy, w tym wezwań do zapłaty drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej Abonenta oraz za pośrednictwem EBOK, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują wyłącznie zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie;e) Abonent wyrazi zgodę na dostarczanie potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamacje drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem EBOK.3. Podpisanie Umowy przez Abonenta, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie warunki określone w pkt. 2 nie uprawnia go do skorzystania z niniejszej Promocji i nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu.W przypadku zerwania umowy promocyjnej przed upływem terminu 24 miesięcy, Abonent zobowiązany jest do zwrotu ulg proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostałych do zakończenia okresu trwania Umowy Promocyjnej.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji mają zastosowanie postanowienia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Gigalan oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Gigalan

§ 4. Oświadczenia Abonenta wymagane do skorzystania z promocji1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa drogą elektroniczną od Dostawcy Usług na adres e-mail wskazany w Umowie oraz za pośrednictwem EBOK.2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dostarczanie mi każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług w sieci Dostawcy Usług a także informacji o każdej proponowanej zmianie w Cennikach oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy, w tym wezwań do zapłaty drogą elektroniczną od DostawcyUsług adres e-mail wskazany w Umowie oraz za pośrednictwem EBOK, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują wyłącznie zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie.3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dostarczanie potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamacje drogą elektroniczną od Dostawcy Usług na adres e-mail wskazany w Umowie oraz za pośrednictwem EBOK.